Uploaded by Background Pony #A25B
 1024x577 PNG 715 kB
Interested in advertising on Derpibooru? Click here for information!
Champions of Equestria

Derpibooru costs over $25 a day to operate - help support us financially!

Description:

Zbierzcie się wokół! Oto ogłaszamy co następuje!
Katowice stają się miejscem spotkania kucyków z wszelkich krańców krainy. Mamy zaszczyt was zaprosić na drugą edycję Snowfall Ponymeet’a w stolicy Czarnego Śląska!

Comments

Syntax quick reference: *bold* _italic_ [spoiler]hide text[/spoiler] @code@ +underline+ -strike- ^sup^ ~sub~