Looking for ERP partners thread [NSFW]

MACINTOSH PLUS

Crystal Pepsi
Anypone know the lyrics for Sychodziačy Ŭ Miedytatyŭny Skit Šliacham Mahičnaha Džychadu
Kirawany Architęktonikaj Wahańniaŭ Zrabi Marduka
Archont Bieliała, Daskanałamudry Ubąr-TuTu
Wichuraj Kručęńniaŭ Koła Krodęra Pranosicca Skroź
Fłakuł Piersanaĺnaha Suświetu Praŭlieńnia Zławiesnaha Archietypa Am-Hêh
Piłatuje Kapsułu Mižpłanietarnych Transfarmacyj Rozumu
Da Achwiarnych Cyrymonij Tchuhaŭ Lia Padnožža Arakuła Kāli
Ŭ Pošukach Hradusaŭ Adkryćcia, Što Razmykajuć
Bramy Sychodu Da Łabiryntaŭ Hłuchoj Nianawiści Chasĕk
Dzie Zwyšnawała Dziewy Sychodzicca Ŭ Adnoj Hałaktycy
Abwiaščajučy Zawiaršęńnie Ępochi Zorak Papiarędniaj Wialikaj Ciemry
Nasłucham Dychańniu Soniečnych Wiatroŭ Bhūtarāja
Paskaraje Kałanizacyju Abstraktnaj Antymatęryi Pahłynutych Duš
Asęnsawaŭšy Žyćcio Jak Praciahłuju Śmierć
Pierasiakajučy Tliennuju Wołkaść Daŭhaty Ŭschodniaha Trona Dųat
Imknučysia Padświadomaściu Da Abhryzienych Dasliedčykaŭ
Pachawaĺnych Świaščęnnadziejaŭ U Mahiĺniach Ukhų Pācha
Dęšyfrujučych Kryptahrammy Skaĺpaŭ Achoŭnikaŭ Maŭčańnia
Prachodzić Skroź Duhu Akustyčnaha Ręzanansu
Pierakryŭliajučaha Akkaładu Ŭzuchodžańnia Da Wyšęjšaha Hiermietyzmu
Z Mętaj Zdabyćcia Kliučoŭ Dęstrukturyzacyi Šmatmiernaści
Patokaŭ Ęfirnaha Pierapliacieńnia Źmiej Śliapoj Woli
Pad Piĺnymi Pohliadami Kudmieniaŭ Siami Mudracoŭ
Šęduhałowy Pajmandr Ałhołu, Zawiaršaje Swoj Šliach
Nabyŭšu Praswiatlieńnie Ŭ Niefrytawych Załach
Samaspallieńnia Cieniaŭ Swayāmbhunath
Z Dapamohaj Rytuaĺnaha Ź'jadzieńnia Wantrob Ich Nasieĺnikaŭ?
Interested in advertising on Derpibooru? Click here for information!
Pony Arts & Prints!

Derpibooru costs over $25 a day to operate - help support us financially!

Syntax quick reference: *bold* _italic_ [spoiler]hide text[/spoiler] @code@ +underline+ -strike- ^sup^ ~sub~